Vedtægter
W1siziisijiwmjavmduvmjcvnmxmd24wcjb4a19gew5za2vfqmfuay5wbmcixv0?sha=1d5fac7cb7a4601b
Vedtægter for Middelfart Håndboldklub

Hent MHK´s vedtægter som PDF
MIDDELFART HÅNDBOLDKLUB VEDTÆGTER

§ 1. – Navn:

Foreningens navn er MIDDELFART HÅNDBOLDKLUB. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune.


§ 2. – Formål:

Foreningens formål er at dyrke og fremme interessen for idrætslige aktiviteter (håndbold) i alle aldersgrupper.


§ 3. – Medlemmer:

Som medlem kan optages alle, hvis interesse er sammenfattende med foreningens formål.


§ 4. – Tilslutning:

Foreningen tilsluttes de hovedorganisationer, hvorunder de idrætslige aktiviteter naturligt hører hjemme – FHF, DGI m.v.


§ 5. – Foreningens sammensætning:


Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer – en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og mindst et menigt medlem.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg. Såfremt en eller flere begærer det, skal valget afgøres ved skriftlig afstemning.

Stk. 3. Der kan i foreningen løbende oprettes underafdelinger, der – når disse andrager en vis størrelse – kan overgå til selvstændige afdelinger. Formændene for disse underafdelinger skal vælges på håndboldklubbens generalforsamling.


§ 6. – Generalforsamling:


Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Klubben afholder generalforsamling hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Formanden er ansvarlig for, at indkaldelse til generalforsamlingen, hvor valgene skal foregå, bekendtgøres på en sådan møde, at samtlige medlemmer får adgang til at blive orienteret om generalforsamlingen, og at valg skal finde sted. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3. Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen, hvor alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, har følgende personer stemmeret:

  • Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent
  • Medlemmer under 14 år repræsenteret ved en forældre/værge
  • Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
  • Alle trænere
  • Medlemmer af MAU

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst, og efter normalt varsel. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ændring af vedtægterne kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:


Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg til bestyrelse m.v.

Eventuelt

 

§ 7 – Regnskab.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. I foreningens kasse indgår kontingent fra afdelingens aktive og passive medlemmer, samt indtægter fra eventuelle sponsorer og arrangementer. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse. Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.


§ 8 – Bestyrelsen.


Stk. 1. Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive og passive medlemmer. Alle vælges for 2 år. Den siddende formand og den siddende kasserer kan ikke forlade bestyrelsen ved samme generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og næstformand. Der vælges 2 suppleanter, som vælges for 1 år. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år. De valgte medlemmer må ikke være bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningens daglige virke og er bemyndiget til at beslutte aktiviteter under hensyn til budget og foregående års virke, herunder tilmelding af hold, ansættelse af trænere og deres aflønning, samt alle øvrige områder, hvis økonomiske rækkevidde ikke væsentligt overstiger det på den sidste generalforsamling godkendte regnskab.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden ved bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan til enhver tid slette et medlem, hvis opførsel er uforenelig med foreningens formål.

 

§ 9 – Tegningsret.


Stk. 1. Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden i forening med 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. I anliggender af ordinær karakter, tegnes foreningen af formanden alene. Formanden orienterer, ved førstkommende bestyrelsesmøde, bestyrelsens medlemmer og de trufne dispositioner.


§ 10 – Opløsning.

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Ved opløsning af foreningen overgår fast ejendom samt kassebeholdning og inventar til Middelfart Kommune med henblik på andres opstart af lignende aktivitet.

Således vedtaget i henhold til bemyndigelse på generalforsamlingen den 24.03.2013.

 


W1siziisijiwmjavmduvmjcvmjm2a3rsbjbicf8xnjb4njawx0jhbm5lcl9izw56aw5rb3j0x2vsx29nx21vymlslnbuzyjdxq?sha=5d45cf07baa4117a